www.archive-gr-2014.com » GR » Q » QUAKER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 7 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Κουάκεροι Ελλάδος
  Descriptive info: .. Χα ρετε εν Κυρ ω!.. Καλ ς ρθατε στην Ιστοσελ δα των Ελλ νων Κουακ ρων.. Οι Χριστιανο Φ λοι (Κου κεροι) υπηρετο με πιστ τον Κ ριο Ιησο Χριστ και το Ευαγγ λιο του απ τον 17ο αι να.. Τ τε γινε μια μεγ λη Χριστιανικ Αναζωπ ρωση στην Αγγλ α και ακο στηκε ξαν το Αι νιο Ευαγγ λιο καθαρ και αν θευτο μετ απ τους σκοτεινο ς αι νες που πληξαν την Χριστιανικ Εκκλησ α.. Θ λουμε να επιστρ ψουμε στην αγν και αν θευτη π στη της Εκκλησ ας του 1 μΧ.. , τ τε που το Πνε μα το γιο γ μιζε την ψυχ και την καρδι των πιστ ν και ο Ιησο ς Χριστ ς δ δασκε τον λα Του ο διος.. Ε μαστε χαρο μενοι που μας δ νεται αυτ η ευκαιρ α να μοιραστο με μαζ σας το Αι νιο Ευαγγ λιο του Κυρ ου μας Ιησο Χριστο , που ε ναι η δ ναμη του Θεο.. Ελπ ζουμε να ευλογηθε τε απ την επ σκεψ σας εδ και να ξαν - ρθετε.. Σ ντομη ιστορ α.. Η Εκκλησ α των Φ λων Κοινων α των Φ λων (.. Society of Friends) ιδρ θηκε τον 17ο αι να στην Αγγλ α απ τον ιεροκ ρυκα Γε ργιο Φοξ (George Fox).. Ο Φοξ γενν θηκε το 1624 στο Λε σεστερσ ιαρ της Αγγλ ας.. Σε ηλικ α 19 ετ ν νιωσε την εντολ του Θεο να φ γει απ την οικ α του.. Τα επ μενα τ σσερα χρ νια ταξ δευε, επιστρ φοντας στη οικ α του περιστασιακ.. Κατ τη δι ρκεια αυτ ς της περι δου βρισκ ταν σε μεγ λη πνευματικ σ γκρουση και ταραχ.. Μιλο σε με πολλο ς Θεολ γους της εποχ ς αλλ ταρ χτηκε ταν κατ λαβε τι σοι δ δασκαν τον Χριστιανισμ δεν κατε χαν οι διοι αυτ που λεγαν.. Ο Φ ξ ε χε πολλ ανο γματα απ τον Κ ριο.. Ο Θε ς του αποκ λυψε τι οι θρησκευτικ ς σπουδ ς δεν ταν αρκετ για να ε ναι κ ποιος ικαν ς και γιος εργ της του Χριστο.. Μετ απ καιρ ε χε την παρακ τω εμπειρ α γρ φει:.. " ταν λες μου οι ελπ δες σ' αυτο ς και σε λους τους ανθρ πους ε χαν χαθε , τσι στε εξωτερικ δεν ε χα τ ποτα να με βοηθ σει ο τε ξερα τι να κ νω, τ τε, ω, τ τε κουσα μια φων που μου ε πε: "Υπ ρχει νας μ νον, ο Ιησο ς Χριστ ς, που μπορε να μιλ σει στην κατ στασ σου", και ταν το κουσα αυτ , η καρδι μου σκ ρτησε απ χαρ ".. Κατ λαβα πως ο Χριστ ς π θανε για λους τους ανθρ πους, ταν ο εξιλασμ ς για λους, φ τισε λους τους ντρες και τις γυνα κες με τη Θε κ και Σωτ ρια ζω Του.. Κατ λαβα πως κανε ς δε θα μπορο σε να ε ναι αληθιν ς πιστ ς παρ  ...   Ελλ δος.. Κατ τα τ λη της δεκαετ ας του ’90 ξεκ νησε προσπ θεια δημιουργ ας Συν ντησης Χριστιαν ν Φ λων στην Αθ να που αργ τερα αναγνωρ στηκε απ την Ετ σια Συν ντηση Συντηρητικ ν Φ λων του Οχ ιο.. Οι Συντηρητικο Φ λοι πιστε ουμε και διδ σκουμε τα δια με την πρωτοχριστιανικ Εκκλησ α και ακολουθο με τα δια δ γματα και πιστε ω με τους πρ τους Κου κερους του 17.. ου.. αι να, που με π στη και υπακο καμαν το θ λημα του Κυρ ου μας, κ ρυξαν με δ ναμη το Ευαγγ λιο και βασαν στηκαν και δι χτηκαν αλλ υπ μειναν με απ στευτη τ λμη λα αυτ για την δ ξα του Κυρ ου και Θεο μας Ιησο Χριστο !.. Ο Θε ς στειλε τον Υι Του, τον Ιησο Χριστ , για να μας δε ξει το δρ μο προς τον Πατ ρα, «Ε ναι το αληθιν Φως που φωτ ζει κ θε νθρωπο που ρχεται στον κ σμο» (Ιω.. 1:9).. Το Πνε μα του Χριστο , το Φως, υπ ρχει με μ τρο μ σα σε λους μας, το οπο ο μπορε να μας διδ ξει το θ λημα του Θεο αν Τον ακο με.. ταν ακολουθο με το φως του Θεο στις καρδι ς μας, μας δ νεται η δ ναμη να υπακο με το θ λημ Του και να ζο με σ μφωνα με αυτ.. τσι, αυτ τα καλ ν α το Αι νιο Ευαγγ λιο ε ναι τι η δ ναμη του Θεο ε ναι δυνατ για λους τους ανθρ πους, στε να βοηθηθο ν στο να γνωρ σουν την αγ πη του Θεο και την αλ θεια μ σα στις καρδι ς τους και να ακολουθο ν Αυτ ν.. πειτα καθ ς μαζευ μαστε για λατρε α, για να ακο σουμε το θ λημ του Θεο , τον περιμ νουμε υπομονετικ.. Πιστε ουμε στην υπ σχεση του Ιησο τι ε ναι μαζ μας, μας οδηγε και μας διδ σκει.. Καθ ς περπατ με μαζ με οδηγ τον Χριστ , γνωρ ζουμε την αγ πη, την ειρ νη, την εν τητα και την αδελφοσ νη που ρχεται ταν ακολουθο με την φων Του σε λα τα πρ γματα.. Καθ ς μαθα νουμε να κ νουμε το θ λημα του Θεο γιν μαστε λα ς Του και ως κοινων α πιστ ν μπορο με να δε ξουμε την καλοσ νη, αλ θεια, χαρ και αγ πη Του στον κ σμο.. Προς αποφυγ παρεξηγ σεων δηλ νουμε τι δεν χουμε σχ ση με την Ανατολικ Ορθ δοξη Εκκλησ α, την Δυτικ Καθολικ Εκκλησ α το κ νημα του Προτεσταντισμο.. Ε μεθα νας εντελ ς ανεξ ρτητος Χριστιανικ ς κλ δος.. Δεν χουμε τ ποτα με τις ανωτ ρω Ομολογ ες αλλ ε ναι χρ ος μας προς αποφυγ σ γχυσης να κ νουμε γνωστ τι δεν αν κουμε στα παραπ νω σχ ματα.. Μερικο διαδ δουν τι ε μεθα Προτεστ ντες - κ νουν λ θος και ελπ ζουμε να το διορθ σουν..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: greekquakers
  Original link path: /construction.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Επικοινωνία
  Descriptive info: Θρησκευτικ Κοινων α των Φ λων - Συντηρητικ στην Ελλ δα.. Επικοινων α:.. Τηλ φωνο:.. (30)210-7520326 (Ηλ α Παπαγι ννη, 17:00-20:00 εκτ ς απ Σαββατοκ ριακα).. E-mail:.. info@quake.. r.. gr..

  Original link path: /contactifo.html
  Open archive
 •  

 • Title: greekquakers
  Descriptive info: Ζωνταν ς συζητ σεις..

  Original link path: /live.html
  Open archive

 • Title: Κουακερική Πίστη
  Descriptive info: Σύντομη Ομολογία Πίστεως.. Χριστιανών Φίλων Ελλάδος (Κουάκεροι).. 1.. Περί Θεού.. Ο Θεός είναι Πνεύμα, «Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι» (Ιω.. 4:24).. Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, «τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις είναι έν» (Α’ Ιω.. 5:7).. Ο Θεός είναι Ένας, «εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο ων επί πάντων και διά πάντων και εν πάσιν υμίν» (Εφες.. 4:6) «Περί της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθύτων, εξεύρομεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν τω κόσμω, και ότι δεν υπάρχει ουδείς άλλος Θεός ειμή εις.. Διότι αν και ήναι λεγόμενοι θεοί είτε εν τω ουρανώ είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού» (Α’ Κορ.. 8:4,6).. 2.. Περί Χριστού.. Ο Χριστός είναι Θεός, «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος» (Ιω.. 1:1).. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήτο.. Αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου» (Μτ.. 1:18).. Είναι ο Θεός που έγινε σάρκα, «Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας» (Ιω.. 1:14).. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε πάλι την τρίτη μέρα σύμφωνα με την Αγία Γραφή, «Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς» (Α’ Κορ.. 15:3-4).. Ο Χριστός είναι ο μόνος Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός» (Α’ Τιμ.. 2:5).. 3.. Περί της Αγίας Γραφής.. Η Αγία Γραφή είναι εμπνευσμένη από τον Θεό, έτσι αληθής και χρήσιμη, «και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού.. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν (Β’ Τιμ.. 3:15-17).. Αλλά μόνο ο Χριστός Ιησούς είναι ο Λόγος του Θεού «και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού.. Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν.. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος» (Αποκ.. 19:13-15) καθώς οι Γραφές καθαρά μαρτυρούν.. Οι Χριστιανοί πρέπει να μελετάνε την Αγία Γραφή.. Πρέπει να μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα για να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή, αν δεν γίνει αυτό μπορεί να πέσουμε σε αιρέσεις «ως και εν πάσαις ταις επιστολαίς αυτού, λαλών εν αυταίς περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλόνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν» (Β’ Πτ.. 3:16).. Η Αγία Γραφή γράφτηκε κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, «τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως· διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ' υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» (Β’ Πτ.. 1:20-21).. 4.. Περί του εσωτερικού φωτισμού.. Ο Χριστός φωτίζει κάθε άνθρωπο στον κόσμο, «Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» (Ιω.. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εάν μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και στραφούν στο Φως, στον Ιησού Χριστό, μπορούν να σωθούν, «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού» (Ιω.. 1:12).. Όσοι αρνούνται το Φως, τον Ιησού Χριστό, το κάνουν διότι αγαπούν την αμαρτία, «Επειδή πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού» (Ιω.. 3:20) και έχουν ήδη κριθεί διότι αρνούνται τον Χριστό.. Οι αληθινοί Χριστιανοί πρέπει να περπατούν μέσα στο Φως, «εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού  ...   του πέμψαντός με Πατρός, παν ό,τι μοι έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα.. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με, πας όστις βλέπει τον Υιόν και πιστεύει εις αυτόν να έχη ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.. Εγόγγυζον λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν, Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, και έλεγον· δεν είναι ούτος Ιησούς ο υιός του Ιωσήφ, του οποίου ημείς γνωρίζομεν τον πατέρα και την μητέρα; πως λοιπόν λέγει ούτος ότι εκ του ουρανού κατέβην; Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς· Μη γογγύζετε μεταξύ σας.. Ουδείς δύναται να έλθη προς εμέ, εάν δεν ελκύση αυτόν ο Πατήρ ο πέμψας με, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.. Είναι γεγραμμένον εν τοις προφήταις· Και πάντες θέλουσιν είσθαι διδακτοί του Θεού.. Πας λοιπόν, όστις ακούση παρά του Πατρός και μάθη, έρχεται προς εμέ· ουχί ότι είδε τις τον Πατέρα, ειμή εκείνος όστις είναι παρά του Θεού, ούτος είδε τον Πατέρα.. Αληθώς αληθώς, σας λέγω, Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον.. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής.. Οι πατέρες σας έφαγον το μάννα εν τη ερήμω και απέθανον· ούτος είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, διά να φάγη τις εξ αυτού και να μη αποθάνη.. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζων, ο καταβάς εκ του ουρανού.. Εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα.. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σαρξ μου την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου.. Εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους Ιουδαίοι, λέγοντες· Πως δύναται ούτος να δώση εις ημάς να φάγωμεν την σάρκα αυτού; Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν δεν φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς.. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.. Διότι η σαρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις.. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμοί μένει, και εγώ εν αυτώ.. Καθώς με απέστειλεν ο ζων Πατήρ και εγώ ζω διά τον Πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ.. Ούτος είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχί καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάννα και απέθανον· όστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα» (Ιω.. 6:32-58), «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκ.. 3:20).. 10.. Περί ειρηνισμού.. Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να μάχονται με σαρκικά όπλα, «Εγώ όμως σας λέγω να μη αντισταθήτε προς τον πονηρόν· αλλ' όστις σε ραπίση εις την δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην» (Μτ.. 5:39), «Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω· Αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσιν, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσιν.. Εις τον τύπτοντά σε επί την σιαγόνα πρόσφερε και την άλλην, και από του αφαιρούντος το ιμάτιόν σου μη εμποδίσης και τον χιτώνα» (Λκ.. 6:27-29), «Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα· διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού» (Β’ Κορ.. 10:3-5).. 11.. Περί όρκων.. Δεν πρέπει να ορκιζόμαστε καθόλου, «Πάλιν ηκούσατε ότι ερρέθη εις τους αρχαίους, Μη επιορκήσης, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου.. Εγώ όμως σας λέγω να μη ομόσητε μηδόλως· μήτε εις τον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του Θεού· μήτε εις την γην, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτού· μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλις του μεγάλου βασιλέως· μήτε εις την κεφαλήν σου να ομόσης, διότι δεν δύνασαι μίαν τρίχα να κάμης λευκήν ή μέλαιναν.. Αλλ' ας ήναι ο λόγος σας Ναι ναι, Ου, ού· το δε πλειότερον τούτων είναι εκ του πονηρού» (Μτ.. 5:33-37).. 12.. Περί των εσχάτων.. Ο Χριστός θα παρουσιαστεί ξανά ορατά για να κρίνει τον κόσμο.. Την ημέρα εκείνη θα αναστηθούν οι νεκροί και θα ακολουθήσει η τελική κρίση, «και θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως» (Ιω.. 5:29).. Φυσικά πιστεύουμε σε πολλά άλλα δόγματα, κλπ.. Αλλά αυτή είναι μια.. σύντομη.. αναφορά σε ορισμένα από τα «πιστεύω» μας.. © Χριστιανοί Φίλοι Αθήνας - 2006..

  Original link path: /our-beliefs.html
  Open archive

 • Title: greekquakers
  Original link path: /gbk.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: greekquakers
  Descriptive info: Δεσμο :.. ·.. Ελευθ ρα Σκ ψις.. Ohio Yearly Meeting of Friends (Conservative).. North Carolina Yearly Meeting of Friends (Conservative).. Yearly Meeting of Friends in Christ (Primitive / Plain).. Conservative Quakers of Canada.. The Conservative Friend.. Christian Quaker Internet Mission.. Conservative Friends of America.. Ripley Christian Quaker Meeting.. New Foundation Fellowship (UK).. New Foundation Fellowship (USA)..

  Original link path: /gqlinks.html
  Open archive •  


  Archived pages: 7